چرا توی سایتم باید از اسلایدر استفاده کنم؟

 

چرا توی سایتم باید از اسلایدر استفاده کنم؟