رفع مشکل عدم فعال شدن افزونه

 

رفع مشکل عدم فعال شدن افزونه