اسلایدر رولوشن فارسی، آموزش تنظیمات چیدمان اسلایدر